Chat with us, powered by LiveChat

De effectentaks 2.0 of de jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Na de tenietdoening van de voorafgaande effectentaks, trad op 26 februari 2021 een nieuwe taks in werking, namelijk de “Wet houdende invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekening”. Een hele mond vol, maar wat houdt het nu exact in en wie is onderworpen aan deze taks? Meer informatie vindt u hieronder terug. 

effectentaks

In tegenstelling tot de voorgaande – reeds afgeschafte – effectentaks is het nu de bedoeling om alle financiële instrumenten en geldmiddelen aangehouden op een effectenrekening te belasten.  De nieuwe wet is ook van toepassing op vastgoedcertificaten,gestructureerde producten, opties en futures. Dit staat in contrast met tot de vorige taks op de effectenrekeningen. Ook cash aangehouden op een effectenrekening  valt onder het vernieuwde toepassingsgebied. De doelgroep is dus verder uitgebreid.

De belasting is van toepassing op alle effectenrekeningen die worden aangehouden door natuurlijke personen. Idem voor vennootschappen, maatschappen, joint ventures en andere juridische constructies met een gemiddelde waarde van meer dan EUR 1.000.000. Er wordt dus uitsluitend gekeken naar de effectenrekening, en niet langer naar de houder(s) ervan.

De solidariteitsbijdrage is een jaarlijkse belasting van 0,15% die geheven wordt over het volledige kapitaal van uw effectenbeleggingsportefeuille. Dit is echter enkel het geval als de gemiddelde waarde van de beleggingsportefeuille gemeten op de 4 ijkpunten meer dan EUR 1.000.000 bedraagt. Dit heeft als resultaat dat er geen belastingen verschuldigd zijn indien het grensbedrag van EUR 1.000.000 niet overschreden wordt.

Elke effectenrekening wordt immers afzonderlijk in aanmerking genomen. Wie tijdens de eerste referentieperiode bijvoorbeeld twee effectenrekeningen heeft met een waarde van EUR 750 000 elks, is dus in principe geen effectentaks verschuldigd. Dit is enkel het geval als de tweede rekening niet gecreëerd is om de taks te omzeilen. Wanneer dit echter wel het geval is dient u de taks dus alsnog te betalen.

Om te voorkomen dat de taks de waarde van uw effectenrekening doet dalen onder het vooropgestelde grensbedrag van EUR 1.000.000, wordt het bedrag beperkt tot 10% van het verschil tussen de gemiddelde waarde van uw rekening en de drempel van EUR 1.000.000 zelf.

De referentieperiode is twaalf opeenvolgende maanden, beginnend op 1 oktober en eindigend op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Elk kwartaal wordt een momentopname vastgelegd om op die manier het gemiddelde te berekenen. Dit gebeurt op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

De eerste referentieperiode start vanaf de ingangsdatum van de wet (26 februari 2021) tot en met 30 september 2021. Deze zal dus iets korter zijn dan de normale referentieperiode (1 oktober  t.e.m. 30 september).

In sommige gevallen loopt de referentieperiode echter eerder af. Dit kan bijvoorbeeld als de enige of laatste titularis inwoner wordt van een Staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten en waarbij dat verdrag tot gevolg heeft dat de heffingsbevoegdheid voor het vermogen op de effectenrekening toekomt aan de andere Staat.

Niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of een onvolledige aangifte, alsook laattijdige betaling of niet-betaling worden bestraft met een boete die 10% tot 200% van de verschuldigde taks kan bedragen, exclusief intrest bij laattijdige betaling.

Wanneer u een effectenrekening opent via LYNX , wordt een effectenrekening geopend in naam van en voor rekening en risico van de klant bij Interactive Brokers Ireland Limited.

LYNX zal u, als tussenpersoon, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het einde van de referentieperiode een overzicht afleveren dat de volgende gegevens bevat:

  1. Het rekeningnummer van de effectenrekening;
  2. De identiteit van de titularis(sen), bevattende de naam, eerste voornaam en woonplaats, of het ondernemingsnummer, de naam en het adres van de zetel;
  3. De elementen voor de berekening van de belastbare grondslag;
  4. De vermelding van de referentieperiode.

LYNX gaat vervolgens over tot inhouding, aangifte en betaling van de taks en zal hiervan een overzicht voorzien in de client zone.

Alle communicatie en updates hieromtrent zullen verder via mail verlopen.

  • Met deze regelgeving beschikt de overheid over een passend wapen om voortijdige ontduiking van de effectenrekeningbelastingen te voorkomen, zo gelden de bepalingen van de effectentaks retroactief vanaf 30 oktober 2020. Deze nieuwe antimisbruikbepaling beoogt onder meer (niet exhaustief) volgende situaties, hierna letterlijk overgenomen:
  1. Het splitsen van een effectenrekening waarbij effecten worden verplaatst naar één of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of naar rekeningen bij een andere financiële tussenpersoon met het oogmerk om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;
  2. Het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon met het oogmerk om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;
  3. De omzetting van aandelen, obligaties en andere belastbare financiële instrumenten, op naam zodat ze niet langer meer op een effectenrekening worden aangehouden, met het oogmerk om te ontsnappen aan de taks;
  4. Het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten overplaatst naar een buitenlandse effectenrekening, met het oogmerk de taks te vermijden;
  5. Het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst, met het oogmerk de taks te vermijden.”

In bovenstaande situaties is er sprake van een ‘weerlegbaar vermoeden van belastingontwijking waarbij de belastingschuldige steeds het tegenbewijs kan leveren’. Deze bepaling wijst erop dat kan worden aangenomen dat bepaalde rechtshandelingen die door belastingbetalers worden ondernomen om belasting te ontwijken, geen bezwaar maken tegen de inning en administratie van belastingen. Vervolgens zullen belastingbetalers het tegendeel moeten bewijzen om dergelijke antimisbruikbepalingen te vermijden.

Bron: Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectentrekening. (Belgisch Staatsblad)

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX