Chat with us, powered by LiveChat

De effectentaks


Op 25 februari 2021 werd de “Wet houdende invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aangezien deze belasting mogelijks heel wat vragen oproept bij beleggers, vindt u hieronder een uiteenzetting zodat u goed op de hoogte bent van wat dit juist inhoudt.

 

effectentaks

Alle financiële instrumenten en geldmiddelen aangehouden op een effectenrekening vallen onder het toepassingsgebied. Hierdoor zullen dus ook  vastgoedcertificaten, gestructureerde producten, opties, futures en ook cash meegenomen worden.

Deze bepaling geldt ongeacht of de effectenrekening aangehouden wordt door een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon. Ook vennootschappen, maatschappen, joint ventures en andere juridische constructies met een gemiddelde waarde van meer dan EUR 1.000.000 vallen onder het toepassingsgebied. 

Om de belastbare basis te bepalen zal men de gemiddelde waarde van de effectenrekening op 4 vaste momenten berekenen. Deze vinden steeds plaats op het einde van een kwartaal en bedragen: 31 december 2022 en 31 maart, 30 juni en 30 september van het jaar 2023. Het is op deze waarde dat er een belasting van 0,15% toegepast zal worden.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er afgeweken wordt van de 4 meetpunten en het percentage van 0,15%.

Bv. Indien de effectenrekening werd afgesloten en er slechts op 3 data portefeuillewaarden gekend zijn, zal er louter met deze waarden gewerkt worden.

Een andere mogelijkheid betreft een verhuis van de rekeninghouder naar een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. Indien hierdoor de heffingsbevoegdheid op het vermogen toegewezen wordt aan de woonstaat, is er eveneens sprake van een kortere termijn.

Nog een andere afwijking treedt op wanneer de te betalen effectentaks de waarde van uw effectenrekening onder de drempel van € 1.000.000 zou brengen. Hier zal er geopteerd worden om 10% te innen op het verschil tussen de gemiddelde waarde en de drempel van € 1.000.000.

bv. De gemiddelde waarde van uw effectenrekening bedraag € 1.001.000. De te betalen effectentaks van € 1.501,5 zou de waarde van uw portefeuille onder de € 1.000.000 laten zaken. Hierdoor zal het bedrag in werkelijkheid € 100 bedragen ((€ 1.001.000 – 1.000.000) * 0,10).

De referentieperiode is twaalf opeenvolgende maanden, beginnend op 1 oktober en eindigend op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Elk kwartaal wordt een momentopname vastgelegd om op die manier het gemiddelde te berekenen. Dit gebeurt op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september of de laatste handelsdag voor deze datums.

Zoals aangegeven onder punt ‘Hoe wordt de effectentaks berekend?’ is het mogelijk dat deze momentopnames kunnen verschillen.

Niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of een onvolledige aangifte, alsook laattijdige betaling of niet-betaling worden bestraft met een boete die 10% tot 200% van de verschuldigde taks kan bedragen, exclusief intrest bij laattijdige betaling.

Wanneer u een effectenrekening opent via LYNX , wordt een effectenrekening geopend in naam van en voor rekening en risico van de klant bij Interactive Brokers Ireland Limited.

LYNX zal u, als tussenpersoon, een overzicht afleveren dat de volgende gegevens bevat:

  1. Het rekeningnummer van de effectenrekening;
  2. De identiteit van de titularis(sen);
  3. De elementen voor de berekening van de belastbare grondslag;
  4. De vermelding van de referentieperiode.

LYNX gaat vervolgens over tot de inhouding, aangifte en betaling van de taks en zal hiervan een overzicht voorzien in de client zone.

Alle communicatie en updates hieromtrent zullen verder via mail verlopen.

Recent werd de antimisbruikbepaling door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Er waren twee specifieke antimisbruikbepalingen die men vroeger beschouwde als een onweerlegbaar vermoeden van niet-tegenstelbaarheid, namelijk:

– Het splitsen van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde financiële tussenpersoon en;

– de omzetting van belastbare financiële instrumenten, aangehouden op een effectenrekening, naar financiële instrumenten op naam.

Deze regeling werd vervolgens retroactief toegepast vanaf 30 oktober 2020.

Bovenstaande bepalingen, alsook het principe van retroactiviteit, werden door het Grondwettelijk Hof vernietigd. In deze situaties mag de fiscus er dus niet automatisch van uitgaan dat deze activiteiten gesteld werden met als doel het omzeilen van de effectentaks. Indien er hiervoor andere motieven waren, dan dient de houder van de effectenrekening dit wel nog steeds aan te tonen.

Instructies voor het accepteren van de inhouding van de effectentaks door LYNX:

  • Log in op Account Management met uw gebruikersgegevens (Niet in de LYNX+ Client Zone).
  • Navigeer naar het belicoontje rechtsboven.
  • Klik op de melding “Confirm Fee Change“. Deze melding kan helemaal onderaan in de lijst verschijnen, eventueel dient u even naar onder te scrollen.
  • Nadien klikt u op “View” aan de rechterkant van “Confirm Fee Change” wanneer u in het meldingoverzicht bent.
  • Bevestig met uw handtekening (Signature) door uw naam over te typen exact zoals hij daar staat vermeld en klik vervolgens onderaan rechts op “Confirm“.

Hierna krijgt u een bevestigingsscherm om aan te duiden dat de inhouding succesvol is goedgekeurd.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX