Chat with us, powered by LiveChat

Inhoud afschrift

Wanneer u een dag-, maand- of jaarafschrift genereert, zullen standaard de verschillende rubrieken ingesloten zijn. Rechts ziet u een voorbeeld van een afschrift voor het  lopend jaar met de meest voorkomende rubrieken.

Om de inhoud van een rubriek te lezen, moet u de betreffende rubriek uitvouwen zodat de inhoud zichtbaar wordt. Dat doet u door op het pijltje of de titel van de rubriek te klikken.

Hieronder worden de meest voorkomende rubrieken toegelicht.

De eerste rubriek bevat uw rekeninginformatie. Dat zijn de basisdetails en eigenschappen van uw effectenrekening. Wanneer u de rubriek openklapt, ziet u uw naam (voor- en familienaam), het rekeningnummer (UXXXXXX), de naam van uw broker (Lynx b.v.), uw type rekening (Individueel of Gezamenlijk), de rekeningmogelijkheden (Cash of Margin) en de basisvaluta (EUR).

Net Asset Value geeft de verandering van de portefeuillewaarde weer voor de geselecteerde tijdsperiode waarvoor u het afschrift genereerde.

De belangrijkste details vindt u in de rechter tabel onder Change in NAV. Zo ziet u de Mark-to-Market (MtM) verandering, het resultaat van de bij- en afschrijvingen (Deposit and Withdrawal), de betaalde interest (Interest), de cumul van de lopende interest (Change in Interest Accruals), overige kosten (Other Fees), de tot-nu-toe betaalde commissies ( Commissions) en bijkomende transactiekosten (Transaction Fees) zoals de Belgische beurstaks.

Het laatste aandachtspunt in deze rubriek is het rendement (Time Weighted Rate of Return), uitgedrukt in %. Dit rendement is een resultaat gebaseerd op de tijdsperiode van het afschrift.

Mark-to-Market is de weergave van de winsten/verliezen van uw posities voor de periode van het afschrift. U zal onmiddellijk zien dat die winsten en verliezen niet overeenkomen met de som van gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten of verliezen. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten/verliezen worden berekend vanaf het ogenblik dat een product werd aangekocht tot het einde van de gekozen periode voor het afschrift.

Voorbeeld voor aandeel ABC (gekocht op 01/12/2017) en een afschrift voor 01/01/2018 tot 01/03/2018.

Mark-to-Market : Openingsprijs voor het aandeel ABC op 01/01/2018 = € 10, sluitingskoers voor het aandeel ABC op 01/03/2018 = € 15
Om de MtM te berekenen, nemen we het verschil tussen de sluitingskoers en de openingskoers : € 15 – € 10 = € 5 (WINST)
De winst voor de periode van het afschrift is gelijk aan € 5.

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten/verliezen : Aankoopprijs voor het aandeel ABC bedroeg op 01/12/2017 € 12, de sluitingskoers voor het aandeel ABC op 01/03/2018 = € 15.
Om de winst of het verlies te berekenen, nemen we het verschil tussen de sluitingskoers en de aankoopprijs voor het aandeel ABC : € 15 – € 12 = € 3 (WINST)

Conclusie : MtM zijn de winsten of verliezen gedurende de gekozen periode van het afschrift. Gerealiseerde en ongerealiseerde winsten/verliezen zijn de resultaten sinds de opening van de positie tot en met het einde van de periode voor het afschrift.

In deze tabel vindt u een samenvatting van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten of verliezen terug van al uw posities gedurende de periode van het afschrift. De bedragen zijn omgerekend naar euro tegen de laatste wisselkoers van de vorige handelsdag. Dat betekent dat voor een afschrift met einddatum 02/01/2018 de laatste wisselkoers van 01/01/2018 werd gebruikt voor de berekening.

De winsten/verliezen zijn dusdanig onderverdeeld in twee categorieën : Gerealiseerd en Ongerealiseerd. In de laatste kolom Totaal ziet u de cumul van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten voor een positie.

S/T betekent Korte Termijn (Short Term), hier worden resultaten weergegeven voor posities die niet langer dan 365 dagen open bleven.

L/T betekent Lange Termijn (Long Term), hier worden resultaten weergegeven voor posities die langer dan 365 dagen open bleven.

Cost Adj. (Cost Adjustment) zijn bedragen die de aankoopkost reduceren. Dat zijn bijvoorbeeld kapitaalsverminderingen, Payment in Lieu Of Dividend, Dividenduitkeringen, …

Het Cash Report is een samenvatting van alle veranderingen in het saldo van de effectenrekening. De rubriek heeft een globale berekening in de basisvaluta en een berekening voor alle saldi per valuta. De verschillende onderdelen zijn het startbedrag van de portefeuille, de betaalde commissies, de stortingen, de terugboekingen, impact wisselkoers, etc.

In deze tabel zijn al uw openstaande posities terug te vinden. De posities zijn geordend per valuta en dan per alfabet. De belangrijkste informatie die u hier terugvindt zijn het symbool, het aantal stuks in uw portefeuille (een positief getal wil zeggen dat u LONG staat, een negatief getal wil zeggen dat u SHORT staat), de aankoopkoers, het totaal betaalde bedrag, de sluitingskoers, de winst of het verlies en eventuele code.

In deze rubriek vindt u uw cashbalans terug. De cashbalans is steeds uitgedrukt in de respectievelijke valuta en in de basisvaluta. Om de waarde in basisvaluta weer te geven, vindt u steeds tegen welke wisselkoers die berekening werd gemaakt. U ziet in de voorlaatste kolom ook welke impact de wisselkoers heeft ten opzichte van de basisvaluta op het einde van de handelsdag.

In deze rubriek vindt u een volledige samenvatting van de transacties voor de gekozen periode van het afschrift. De transacties worden verdeeld onder het type product, de valuta en ze worden alfabetisch gerangschikt.

In de kolommen vindt u de eigenschappen terug van de transacties zoals het symbool, de datum & het uur en het aantal stuks van het product dat u gekocht of verkocht heeft.

T. prijs is de transactieprijs, met andere woorden de prijs tegen dewelke u uw transactie heeft laten geschieden. De sluitingsprijs is de laatste dagkoers tegen dewelke uw product werd gehandeld tijdens reguliere handelsuren.

Proceeds is de totale waarde van de transactie zonder kosten inbegrepen. Comm/Fee bedraagt de betaalde commissie + taksen zoals de Belgische beurstaks. Basis is dan de eigenlijke kost van de transactie, hier zit de transactiewaarde, de commissie en de taksen in verwerkt.

De gerealiseerde winst/verlies is gelijk aan de opgenomen winst. Realized P/L% is het gerealiseerde winst of verlies uitgedrukt in %. MTM winst/verlies is dan weer het verschil tussen de transactieprijs en de sluitingskoers.

Wanneer een transactie gepaard gaat met een bijkomende kost die niet eigen is aan de broker, dan komen die bedragen hier terecht. Als Belgische belegger zal u bijvoorbeeld voor iedere transactie in aandelen hier het exact betaalde bedrag aan Belgische beurstaks terugvinden. Het betaalde bedrag staat genoteerd in de kolom Amount.

Corporate Actions of Verrichtingen op effecten vindt u terug in deze tabel. Hier staan enkel en alleen het resultaat vermeld van de verrichting.

Voorbeeld van een opsplitsing :

PERI heeft besloten om haar aandelen omgekeerd te splitsen (Reverse Split). Dat wil zeggen dat de belegger een vooraf bepaald aantal aandelen moet ruilen voor 1 nieuw aandeel. In dit geval moet de belegger 3 huidige aandelen ruilen om 1 nieuw aandeel te krijgen. Voor 2800 ingeleverde aandelen werden er 933.33 nieuwe aandelen verkregen. In dit geval krijgt de belegger voor ieder aandeel 3 nieuwe aandelen. Om 2800 aandelen te krijgen, werden er 933.33 aandelen ingeleverd. De belegger zal dan effectief 933 nieuwe aandelen in de portefeuille zien en een uitbetaling van 33.33% van de waarde van 1 nieuw aandeel.

In deze rubriek komen alle transacties terug tussen de effectenrekening en een externe rekening. Electronic Fund Transer zijn stortingen vanaf uw eigen bankrekening naar de effectenrekening. Disbursement Initiated by zijn terugboekingen die u heeft aangevraagd richting uw eigen bankrekening.

Daarnaast bestaan er ook nog interne transfers tussen twee of meerdere rekeningen die u aanhoudt bij LYNX. Internal Transfer Inbound zijn boekingen richting de effectenrekening voor dewelke u een afschrift heeft opgevraagd. Internal Transfer Outbound zijn boekingen richting uw andere effectenrekeningen die u aanhoudt bij LYNX.

Hier vindt u alle kosten terug die niet gepaard gaan met uw transacties zoals abonnementskosten voor realtime koersdata of annulatiekosten voor futures of opties op de Duitse markt. De abonnementskosten worden aan het begin van iedere maand afgerekend. Kosten aangerekend in een buitenlandse valuta worden steeds in de basisvaluta afgetrokken tegen de dagkoers.

Ontvangen dividenden worden in deze tabel weergegeven met de datum van storting, de ISIN-code van het onderliggend product met de uitbetaling per aandeel, en het totaal uitbetaalde dividend. Indien u dividenden ontving in een andere valuta dan uw basisvaluta, dan zal u steeds onderdaan de berekening ook een totaalwaarde zien van al uw dividenden omgerekend naar de basisvaluta.

In deze rubriek vindt u alle credit- of debitinteresten terug voor de gekozen tijdsperiode van het afschrift. De interestkosten voor het shorten van aandelen, vindt u ook hier terug.

Voor ieder uitgekeerd dividend, vindt u hier de betaalde dividendbelasting terug. Die belasting wordt steeds aan de bron afgehouden. In de kolom Beschrijving vindt u steeds terug over welk dividend het gaat en door wie het werd uitgekeerd. Dividenden worden steeds uitgekeerd in de valuta van de onderliggende waarde. De belasting wordt dan ook steeds in diezelfde valuta betaald. Onderaan de berekening ziet u steeds een overzicht van de betaalde dividenden in uw basisvaluta tegen de recentste dagkoers voor het afschrift.

In deze rubriek komen alle betaalde en opgebouwde interesten terug. De opgebouwde interest zijn de interesten die u zal betalen voor de komende afrekening. In dit voorbeeld, een afschrift voor het lopende jaar, werd er een interest opgebouwd ter waarde van 66.17 euro, waarvan 64.65 euro reeds werd betaald. De afrekening gebeurt steeds in het begin van de volgende maand. Dat wil zeggen dat in dit voorbeeld, volgende maand de opgebouwde interesten ter waarde van 2 euro zullen worden afgehouden.

Onder de samenvatting in de basisvaluta staat het volledige overzicht van de opgebouwde en betaalde interesten per valuta. Opgelet, interesten worden steeds aangerekend in de valuta waarin u ze heeft opgebouwd.

Hier vindt u de boekhoudkundige bewegingen terug van de ontvangen dividenden. De reële dividendbetaling vindt u terug in de rubriek Dividenden. De boekhoudkundige bewegingen zijn slechts een verwerking die zich op de achtergrond afspeelt en heeft geen impact op de waarde van de portefeuille.

Hier vindt u alle globale eigenschappen en details terug van de verhandelde producten in de gekozen periode van het afschrift.

In uw afschrift ziet u in verschillende rubrieken een kolom met afkortingen. De betekenis van die afkortingen vindt u in deze rubriek terug.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX