Chat with us, powered by LiveChat

Alles over marge

Handelen met een margerekening is voor veel beleggers niet meer weg te denken.
In combinatie met een goed uitgedokterd money managementbeheer, geeft het de mogelijkheid om het rendement een stevige boost te geven en toch de verliezen onder controle te houden. Echter is een goede kennis van de margekenmerken onontbeerlijk om met zo’n rekening aan de slag te gaan.

Hieronder vindt u een uitgebreide uiteenzetting over handelen op marge bij Interactive Brokers (IB) en hoe IB en LYNX als tussenpersoon u beschermen als financiële gereglementeerde ondernemingen.

Wat is marge?

Wanneer u door tussenkomst van LYNX bij IB belegt met een margerekening, wordt er marge aangehouden voor iedere transactie. De marge die wordt vastgehouden, is het gereserveerde kapitaal dat in eerste instantie een negatieve cashbalans op uw rekening moet voorkomen wanneer u niet meer aan de margevereisten kan voldoen. Marge is niet de buffer die verliezen op hefboomproducten opvangt. Hiervoor worden uw Huidige Beschikbare Liquiditeiten aangesproken. Om op marge te handelen, moet de totale waarde van de portefeuille gelijk of hoger zijn dan 2000 EUR of een equivalent. Vanaf het ogenblik dat de waarde van uw rekening die ondergrens doorbreekt, wordt die automatisch gezien als een cashrekening en verliest de rekening alle eigenschappen van een margerekening totdat de rekeningwaarde opnieuw gelijk of meer is dan 2000 EUR of een equivalent. Probeert u toch een order naar de markt te sturen waarvoor onvoldoende marge op de rekening aanwezig is, zal u een foutmelding krijgen en wordt het order geweigerd.

Waarvoor dient een margerekening?

Met een margerekening heeft u de mogelijkheid om hefboomproducten zoals futures te verhandelen. Bij het openen van een nieuwe futurepositie wordt een deel van uw beschikbare middelen gereserveerd als marge en worden winsten en verliezen in real time verrekend op uw rekening. Het belangrijkste voordeel van de margerekening is de mogelijkheid om uw rendement een duw in de rug te geven. U moet zich er wel van bewust zijn dat ook potentiële verliezen blootgesteld zijn aan diezelfde hefboom.

De risico’s van een margerekening

Over het algemeen zijn de risico’s van een margerekening beperkt tot uw eigen portefeuillebeheer. Aangezien u met een hefboom belegt, worden winst en verlies procentueel aan een hoger tempo bijgeboekt. Wanneer u te veel druk legt op uw uitstaande posities en onvoldoende reserves aanhoudt, riskeert u door een margin call te worden geliquideerd om een negatieve cashbalans te vermijden op uw rekening. Controleer regelmatig uw bestedingsruimte zowel voordat u een order naar de markt verzendt als tijdens het aanhouden van uw portefeuille.

Vooraleer we dieper ingaan op de praktische werking van uw margerekening, leggen we eerst enkele begrippen uit.

  • Equity with loan value (=onderpand) : totale cashwaarde + waarde aandelen + waarde obligaties + waarde fondsen + waarde Europese & Aziatische opties
  • Huidige Beschikbare Liquide Middelen : dit zijn de vrij beschikbare middelen die worden aangewend voor nieuwe marge
  • Huidige Beschikbare Liquiditeit : dit is de buffer die wordt aangewend om lopende verliezen op te vangen (=Equity with loan – Marge Positiebehoud)
  • Initiële Marge : de marge die is vereist om de positie aan te gaan
  • Marge Positiebehoud : de marge die is vereist om de positie aan te houden

We raden ten sterkste aan om behalve die begrippen, alle rekeningwaarden grondig door te nemen en onder de knie te hebben.

Om op marge te kunnen handelen, moet uw rekening aan enkele margevoorwaarden voldoen. Indien u niet aan die vereisten voldoet, zal uw order worden geweigerd. Hieronder vindt u een roadmap met de goedkeuring of afwijzing van uw order.

Toch kan het zijn dat wanneer bovenstaande vereisten worden voldaan, het order wordt geweigerd. De reden hiervoor is de geplafonneerde hefboomwerking van de portefeuille. Om te bepalen of u dat plafond heeft bereikt, wordt het volgende controleschema gebruikt.

Belangrijk : voorgaande roadmap en controleschema zijn enkel van toepassing voor het openen van een nieuwe positie. Eens uw portefeuille is opgebouwd, moet u ten alle tijde bewust zijn van de stand van uw rekening en de nodige acties ondernemen om te blijven voldoen aan de margevereisten. Indien u niet meer aan de margevereisten kan voldoen, bent u onderhevig aan het automatisch liquidatiesysteem om uw portefeuille te beschermen tegen een tekort aan middelen en een negatieve cashbalans.

Controleer regelmatig uw bestedingsruimte zowel voordat u een order naar de markt verzendt als tijdens het aanhouden van uw portefeuille.

Hierboven werden de algemene regels en de rode draad met betrekking tot handelen op marge uitgelegd. Per effecttype, worden extra maatregelen en vereisten opgelegd. Dat zijn vereisten die zowel door de beurs als de financiële waakhonden zijn opgesteld om de belegger en de broker een minimum aan bescherming te bieden tegen onregelmatigheden op de rekening. Hieronder vindt u de enkele belangrijke nuances voor aandelen, futures en opties

Op het ogenblik dat u een nieuwe aandelenpositie opent, worden twee maatstaven gebruikt om te bepalen of uw rekening voldoet aan de huidige en bijkomende margevereisten. De basis voor die beoordeling zijn RegT margin + SMA & de initiële marge + marge voor positiebehoud.

De RegT margin en SMA zijn twee ‘spelregels’ van de SEC (US Securities and Exchange Commission). De RegT-regels bepalen dat de SMA op het einde van de Amerikaanse handelsdag niet negatief mag zijn. Tijdens de handelsdag wordt de SMA in real-time berekend, maar de vereisten die de RegT oplegt, worden pas op het einde van de handelsdag (21u50 – 22u15 CET) gecontroleerd. Tijdens de handelsdag mag de SMA dus negatief zijn, maar niet op het einde van de handelsdag. De SMA-waarde vindt u terug in het venster met uw rekeninggegevens en wordt als volgt berekend :

  • Dagverandering cashpositie : hier worden zowel stortingen, terugboekingen als aan- en verkopen in rekening gebracht
  • Totale initiële marge lopende handelsdag : US Reg T initiële marge
  • Equity with loan – Deze waarde wordt voor SMA enkel op het einde van de handelsdag gecontroleerd.

Naast de RegT en SMA-regels, wordt er gekeken naar de stand van de rekening wanneer de initiële marge en marge voor positiebehoud worden bijgeteld bij de huidige stand van de rekening. Wanneer dan blijkt dat aan de vereiste borg niet kan worden voldaan, zal het order worden geweigerd.

Margepercentages voor short aandelenposities bevinden zich voornamelijk tussen deze vork:

30 – 100% voor short posities

Opmerking: een marge van 30% is uitsluitend van toepassing op de intraday handel. Als u een positie voor de lange termijn wilt innemen, dient u rekening te houden met de vereiste overnight margin van ten minste 50%.

Voor risicovolle effecten geldt een marge van 100% of meer. Het gaat hierbij vaak om kleinere aandelen die op de OTC-markt worden verhandeld.

Enkele interessante gegevens voor het beheer van uw aandelenportefeuille op marge

Bereken de laatste koers van een enkel aandeel met de volgende formule alvorens aandelen door het gevolg van een margin call worden geliquideerd :

Om te weten hoeveel aandelen er zullen geliquideerd worden, moeten we eerst weten voor welke notionele waarde er wordt geliquideerd. Dat berekenen we met de volgende formule :

Afhankelijk van de samenstelling van uw portefeuille, wordt hier slecht 1 aandelenpositie of meerdere aandelenposities voor aangesproken.

Liquidaties kunnen meerdere keren per dag voorkomen. Zo kan uw portefeuille na een eerste liquidatie verder blijven dalen en opnieuw in de gevarenzone terecht komen. Wanneer opnieuw een tekort wordt vastgesteld, zal op basis van bovenstaande formule een nieuwe liquidatie plaatsvinden.

Bij het verhandelen van opties en futures is het meestal nodig om een extra marge vast te klikken. Die extra marge wordt op uw rekening vastgehouden om zeker te zijn dat u aan de margevereisten kan voldoen in geval u wordt geassigneerd of er een cash settlement plaatsvindt.

 

US Long opties: Voor niet-gedekte aangekochte opties, wordt er in principe geen marge aangehouden. U betaalt gewoon de premie voor de optie. Hierdoor wordt de waarde van de premie afgetrokken van de equity with loan die het onderpand voor de rekening berekent.

EU Long opties: Voor niet-gedekte aangekochte opties, wordt er zowel premie betaalt als marge aangehouden. De premie wordt 100% gedebiteerd + een variërende marge. Hierdoor wordt slechts het verschil bijgeboekt bij de equity with loan.

Short opties: Voor naakt verkochte opties, wordt gekeken naar de volgende vereisten:

Aandelenoptie Indexoptie
Short naakt call Call Prijs + Maximum ((20% * Prijs onderliggende waarde – Out of the Money hoeveelheid),

(10% * Prijs onderliggende waarde))

Call Prijs + Maximum ((15% * Prijs onderliggende waarde – Out of the Money hoeveelheid),

(10% * Prijs onderliggende waarde))

Short naakt put Put Prijs + Maximum ((20% * Prijs onderliggende waarde – Out of the Money hoeveelheid),

(10% * Strike prijs))

Put Prijs + Maximum ((15% * Prijs onderliggende waarde – Out of the Money hoeveelheid),

(10% * Strike prijs))

Wanneer u belegt en gebruik maakt van marge, bent u blootgesteld aan het risico om geliquideerd te worden naar aanleiding van een margin call. Daarom is het belangrijk uw portefeuille goed te evalueren en zelf te bepalen hoeveel druk u wil leggen op uw Huidige Beschikbare Liquiditeiten.

Hieronder vindt u een voorbeeld met een liquidatie als gevolg.

Stel u wil future XYZ kopen. De future heeft een notionele waarde van 10 000 EUR en u heeft 5 000 EUR cash op uw rekening, tevens zijn de huidige beschikbare liquide middelen ook 5 000 EUR. De initiële margevereiste, vastgelegd door de beurs op basis van een op risico gebaseerd ‘in house’ margemodel, voor de future XYZ is 2 500 EUR en de marge voor positiebehoud is 2 000 EUR.

Na de aankoop van future XYZ, verschuift de rekening als volgt :

VOOR NA VERSCHIL
CASH 5000 5000 0
INITIELE MARGE 0 2500 2500
MARGE POSITIEBEHOUD 0 2000 2000
BESCHIKBARE MIDDELEN 5000 2500 2500
BESCHIKBARE LIQUIDITEITEN 5000 3000 2000

Het verlies op future XYZ mag maximaal oplopen tot 3 000 EUR alvorens u een margin call krijgt en liquidaties volgen. Stel nu dat future XYZ zakt tot een waarde van 7 000 EUR en uw reserve is opgebrand, dan wordt u geliquideerd. Het is niet ondenkbaar dat door de snelheid van de markt, het verlies hoger oploopt tot bijvoorbeeld 3 005 EUR. De 5 EUR die uw reserve heeft overschreden , wordt afgetrokken van de marge voor positiebehoud waardoor u op het einde van de rit 1 995 EUR overhoudt.

Uit dit voorbeeld is duidelijk dat de aangehouden marge GEEN reserve is om de continue prijsverandering op te vangen, daarvoor dienen de Huidige Beschikbare Liquiditeiten. De marge dient bij geval van liquidatie te vermijden dat u een negatieve cashbalans overhoudt en op het einde van de rit meer kwijt bent dan uw eigen middelen.

Zoals reeds besproken, wordt er geliquideerd vanaf het ogenblik dat de Huidige Beschikbare Liquiditeiten negatief zijn. Hoewel de mogelijkheid om te reageren afhangt van de snelheid van de marktbeweging, krijgt u een eerste melding (via het platform EN accountmanagement) wanneer de Huidige Beschikbare Liquiditeiten nog maar 5% bedragen ten opzichte van de marge voor het behouden van uw positie. In het LYNX trading platform zal u de Huidige Beschikbare Liquiditeiten in een gele kleur zien.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf een extra waarschuwing in te stellen. U kan dus volledig naar eigen keuze en voorkeur een extra verwittiging instellen als uw portefeuille onder een bepaalde ‘margin cushion’ zakt.

In het voorbeeld hierboven, krijgt u die eerste melding op het volgende niveau

VOOR NA VERSCHIL
CASH 5000 2100 2900
INITIELE MARGE 2500 2500 0
MARGE POSITIEBEHOUD 2000 2000 0
BESCHIKBARE MIDDELEN 2500 -400 2900
BESCHIKBARE LIQUIDITEITEN 3000 100 2900

Vanaf het ogenblik dat u een tekort heeft aan Huidige Beschikbare Liquiditeiten, kleurt die oranje en heeft u slechts enkele ogenblikken de tijd om zelf te beslissen welke posities u wenst te sluiten zodat er opnieuw marge vrijkomt en u opnieuw kan voldoen aan de margevereisten.

VOOR NA VERSCHIL
CASH 2100 1999 101
INITIELE MARGE 2500 2500 0
MARGE POSITIEBEHOUD 2500 2000 0
BESCHIKBARE MIDDELEN -400 -501 101
BESCHIKBARE LIQUIDITEITEN 100 -1 101

Indien u niet op tijd ingrijpt, zal het systeem op basis van verschillende marktgegevens, marktparameters en wiskundige modellen & algoritmes, posities liquideren zodat de impact op uw rekening, voor zo ver dat kan, wordt geminimaliseerd.

VOOR NA VERSCHIL
CASH 1999 1995 4
INITIELE MARGE 2500 2500 0
MARGE POSITIEBEHOUD 2000 2000 0
BESCHIKBARE MIDDELEN -501 -505 4
BESCHIKBARE LIQUIDITEITEN -1 -5 4

OPGELET : wannneer de margin call wordt getriggered, wordt overgegaan tot onmiddellijke liquidatie zonder opschortende voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX