Chat with us, powered by LiveChat

Beschikbare ordertypes TWS Handelsplatform

In het TWS Handelsplatform heeft u de keuze uit een groot aantal verschillende ordertypes. In deze videoserie wordt een order ingelegd middels de meestgebruikte ordertypes, een limiet-order (LMT), market-order (MKT) en een stop-limiet order (STP LMT).

Alle hieronder genoemde Basis ordertypes zijn beschikbaar via het TWS  Handelsplatform en LYNX+. De Geavanceerde ordertypes zijn enkel beschikbaar via het TWS Handelsplatform.

Basis ordertypes

Middels de LMT (limietorder) geeft u aan voor welke prijs u maximaal wilt kopen of voor welke prijs u minimaal wilt verkopen. Zodra deze prijs wordt bereikt, wordt de ingelegde order uitgevoerd. In dit geval betaalt u nooit meer ( en bij een verkooporder ontvangt u nooit minder) dan de door u opgegeven limietprijs.
Met een MKT (bestensorder) handelt u direct tegen de dan geldende marktprijs. Dit zal gebeuren tegen de op dat moment geldende bied- (bij verkoop) of laatprijs (bij koop).

 

Indien het biedvolume (laatvolume) lager is dan het aantal effecten van uw verkooporder (aankooporder) dan wordt het restant van uw order uitgevoerd tegen een lagere (hogere) koers.

Met een STP (stoplossorder) kunt u het punt aangeven waarop u uw verlies wilt nemen. Hierdoor hoeft u niet continu alle koersen te volgen. Wanneer de koers door de door u opgegeven stopprijs zakt (stijgt) wordt uw verkooporder (kooporder) automatisch uitgevoerd tegen de dan geldende marktprijs.
Met een STP LMT (stop limietorder) kunt u het punt aangeven waarop u uw verlies wilt nemen. Hierdoor hoeft u niet continu alle koersen te volgen. Wanneer de koers door de door u opgegeven stopprijs zakt (stijgt) wordt uw verkooporder (kooporder) automatisch ingelegd tegen de door u opgegeven limietkoers.

De werking van de stop limietorder is hetzelfde als die van een stoplossorder, met als verschil dat bij het bereiken van de door u opgegeven stopprijs een limietorder wordt ingelegd in plaats van een marktorder.

Een uitgebreide uitleg omtrent de TRAIL (trailing stoporder) vindt u in dit artikel. Hierin wordt per platform uitgelegd hoe u de trailing stoporder inleg.

Een trailing stoporder is een order waarbij de stopprijs een vast van te voren opgegeven bedrag of percentage onder de huidige koers ligt (bij een “long” positie).

Als de koers stijgt, stijgt de stoploss-order mee met het vaste bedrag / percentage. Echter, als de koers daalt, daalt de stop-loss order niet mee. Door deze ordermogelijkheid wordt het maximale verlies beperkt, terwijl de mogelijke winst “onbeperkt” is. Bij een ‘short’ positie kan een trailing stoploss kooporder worden ingelegd.

In onderstaande grafiek ziet u dat zodra de koers van een effect daalt, de stoplosslijn niet daalt. Stijgt de koers boven het eerder bereikte hoogste punt, dan stijgt de stoplossprijs weer mee.

Bij een trailing stoporder hoeft u alleen de Trailing amount in te vullen. Dit kan een absoluut bedrag zijn of een percentage. Het systeem berekent vervolgens automatisch constant de bijbehorende stopprijs. Op het moment dat de stopprijs wordt getriggerd, wordt er een marktorder (bestens) verstuurd om uw positie tegen de dan geldende koers te sluiten.

Geavanceerde ordertypes

Middels de MTL (Bestens Limiet Order) koopt/verkoopt u tegen de dan geldende marktprijs. Mocht uw order door het bied/laatvolume niet volledig worden gevuld, dan wordt het restgedeelte van uw order geannuleerd. Voor dit restgedeelte wordt vervolgens automatisch direct een limietorder aangemaakt tegen de prijs waarvoor het eerste gedeelte van uw order is verkocht/gekocht.

Een market-if-touched-order is in wezen een omgekeerde stop-order. Zodra de prijs onder een bepaalde triggerwaarde daalt, wordt een MKT-kooporder naar de markt gestuurd en uitgevoerd tegen de volgende verhandelbare prijs (vraagprijs). Houd er rekening mee dat de bestelling meestal wordt uitgevoerd tegen een prijs boven de triggerwaarde. De MIT (koop)orderfunctie is niet gebonden aan een bestaande positie.

Voorbeeld (kooporder):
De huidige prijs van een effect is EUR 21,78.
De gewenste MKT-aankoop dient plaats te vinden op 21,75 euro, de triggerprijs is dus vastgesteld op 21,75 euro. De triggermethode is ingesteld op het midden (rekenkundig gemiddelde van de vraagprijs en de biedprijs). (trigger methode is vrij te kiezen)

Voorbeeld (verkooporder):
De huidige prijs van een effect is EUR 15,20.
De gewenste MKT-verkoop zou moeten plaatsvinden op EUR 15,25, de triggerprijs is daarom vastgesteld op EUR 15,25. De triggermethode is ingesteld op het midden (rekenkundig gemiddelde van de vraagprijs en de biedprijs). (trigger methode is vrij te kiezen)

Let op: dit ordertype werkt niet indien u de trigger bij een kooporder boven de actuele prijs zet, of onder de actuele prijs bij een verkooporder.

Een limiet indien aangeraakt order is in wezen een omgekeerde STP LMT order. Zodra de prijs onder een bepaalde triggerwaarde daalt, wordt een LMT-kooporder naar de markt gestuurd. Het voordeel is dat de bestelling door ons systeem wordt vastgehouden totdat de triggerprijs is bereikt. Dit betekent dat u kunt bepalen vanaf welke prijs u met een LMT-order de markt op wilt.

Voorbeeld (kooporder):
De huidige prijs van een effect is EUR 21,78. De gewenste LMT-aankooporder voor 21,70 EUR mag alleen worden verzonden tegen een prijs van 21,75 EUR, dus de triggerprijs is ingesteld op 21,75 EUR en de limietprijs op 21,70 EUR. De triggermethode is ingesteld op het midden (rekenkundig gemiddelde van de vraagprijs en de biedprijs). (trigger methode is vrij te kiezen)

Voorbeeld (verkooporder):
De huidige prijs van een effect is EUR 15,20. De gewenste LMT-verkooporder van EUR 15,50 dient pas te worden doorgegeven aan EUR 15,25, de triggerprijs is daarom ingesteld op EUR 15,25 en de limietprijs op EUR 15,50. De triggermethode is ingesteld op het midden (rekenkundig gemiddelde van de vraagprijs en de biedprijs). (trigger methode is vrij te kiezen)

De werking van de TRAIL LMT (trailing stoplimietorder) is hetzelfde als die van een trailing stoporder, met als verschil dat bij het bereiken van de door u opgegeven stopprijs een limietorder wordt ingelegd in plaats van een marktorder. Voor het bepalen van de limietorder wordt gebruik gemaakt van een limit offset. Deze bepaalt de limietprijs op het moment dat de stopprijs is getriggerd. Om een trailing stoplimietorder te gebruiken vult u dus de volgende gegevens in:

  • Trailing amount: de afstand van de trail ten opzichte van de huidige marktprijs. Op basis hiervan wordt de stopprijs berekend.
  • Limit offset: de afstand van de limietprijs ten opzichte van de berekende stopprijs. Dit kan enkel als een absoluut bedrag en niet als percentage. Op het moment dat de stopprijs wordt getriggerd wordt uw limietorder ingelegd aan de hand van uw limit offset. Voor een longpositie geldt: als u een negatieve offset invult, wordt uw limietprijs boven de getriggerde stopprijs ingelegd (u heeft dan dus wellicht minder kans op uitvoering omdat u op dat moment een hogere prijs wilt ontvangen dan zojuist in de markt is verhandeld). Als u een positieve offset invult wordt uw limietprijs onder de getriggerde stopprijs ingelegd (u heeft dan dus wellicht meer kans op uitvoering omdat uw limietprijs lager ligt dan dat er zojuist in de markt is verhandeld).
  • Stopprijs: u dient, in tegenstelling tot bij een trailing stoporder, altijd een stopprijs in te vullen. Bij een longpositie geldt: als u een stopprijs invult welke hoger is dan het verschil tussen de huidige marktprijs en uw ingevulde trailing amount, dan geldt uw stopprijs. Als u een stopprijs invult welke lager is dan het verschil tussen de huidige marktprijs en uw ingevulde trailing amount, dan berekent het systeem automatisch constant de stopprijs aan de hand van uw trailing amount.

Let op! In onderstaand voorbeeld maken we een verkoop trailing stoplimietorder aan. We vullen een stopprijs in van 1 (ver onder de huidige marktprijs):

  • Dit kan uitsluitend betrouwbaar zijn mits er veel liquiditeit (prijsvorming) is in het effect waar u de order voor inlegt. Er dient namelijk een transactie in de markt plaats te vinden zodat uw trailing amount op basis daarvan berekend kan worden. Als deze transactie in de markt niet plaatsvindt, geldt alsnog uw stopprijs.
  • Bovenstaande is bijvoorbeeld van belang als u buiten reguliere handelstijden de order inlegt. Op deze tijden is de liquideit vaak lager.
  • Wilt u een koop trailing stoplimietorder inleggen? Dan dient u dus vooral niet een stopprijs in te vullen van 1, maar een stopprijs die hoger ligt dan de huidige marktprijs (tegenovergestelde van onderstaand voorbeeld).

Hieronder een voorbeeld waarbij we 100 aandelen long zitten en een verkoop trailing stoplimietorder inleggen waarbij het doel is dat als de stopprijs getriggerd is, er een limietorder word ingelegd op 5 cent onder de getriggerde stopprijs. Ten eerste ziet u eerst de order voordat we deze versturen:

Onder Stop Price hebben we 1 ingevuld. We willen namelijk dat het systeem de stopprijs zelf berekent aan de hand van de trailing amount. We moeten dus in ieder geval een stopprijs invullen die lager is dan de huidige marktprijs – 0.5. In dit geval doen we dus even 1 wat ver weg ligt van de huidige marktprijs. Onder Trailing Amt vullen we 0.50 in. We willen dat de afstand van de trail op 50 cent van de huidige marktprijs ligt en meebeweegt. Onder Lmt Offset vullen we een positief getal in, namelijk 0.05. We willen immers dat onze limietprijs 5 cent onder de getriggerde stopprijs wordt ingelegd. Als we de order versturen zien we het volgende:

De order is actief. De stopprijs is door het systeem automatisch berekend aan de hand van de trailing amount van 0.50. Daarnaast is de limietprijs ook automatisch berekend aan de hand van de limiet offset, namelijk 15.986 – 0.05 = 15.936. Het wachten is nu op het triggeren van de stopprijs. Hierna zal de dan geldende limietprijs ingelegd worden. Tot die tijd worden de stopprijs en limietprijs constant berekend.

Middels het TRAIL MIT (Trailing Markt Bestens Indien Geraakt) ordertype legt u een trail order in onder (bij koop) de huidige marktwaarde van het aandeel (Bij verkoop is dit tegenovergesteld). Indien uw trailprijs geraakt wordt, wordt voor u een markt bestens koop order ingelegd.

Dit ordertype kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een positie te openen. Stel, u wilt 100 aandelen kopen als het aandeel 1% gedaald is. De exacte prijs van het aandeel maakt dan niet uit, mits het aandeel maar 1% daalt. Op dat moment wilt u instappen. U kunt dan een Trail MIT order gebruiken met een trailing amount van 1%. De stopprijs wordt automatisch berekend en aangepast als de prijs van het aandeel stijgt.

Middels het TRAIL LIT (Trailing Limiet Order Indien Geraakt) ordertype legt u een trail order in boven (bij verkoop) de huidige marktwaarde van het aandeel (bij koop is dit dus tegenovergesteld). Indien uw trail prijs geraakt wordt, wordt voor u een limiet verkoop order ingelegd. De limietprijs is de betreffende trailing stopprijs minus uw gekozen limiet uitloop.

Net zoals de TRAIL MIT order kan de TRAIL LIT order worden gebruikt om een positie te openen. Waar de TRAIL MIT een marktorder gebruikt, kun je bij de TRAIL LIT een limietorder plaatsen nadat de stopprijs is getriggerd. U dient in ieder geval een Trailing amountLimit offset, en Stopprijs in te vullen. Als u een longpositie wilt innemen kunt u voor de stopprijs bijvoorbeeld een prijs invoeren welke in ieder geval lager is dan de huidige marktprijs – trailing amount. Op deze manier zal het systeem zelf de stopprijs berekenen (zie ook uitleg over de TRAIL LMT).

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX