Chat with us, powered by LiveChat

Settlement Periode


Historisch gezien geeft de afwikkelingstermijn (of settlement periode) de contracterende partijen de tijd om hun leveringsverplichtingen uit een transactie na te komen, d.w.z. de levering van contanten in ruil voor effecten. Gedurende deze periode moest de overdracht van eigendomsrechten op de effecten plaatsvinden tegen betaling van de koopprijs.  In die tijd werden gelden overgemaakt en werden de effecten in materiële vorm geleverd.

Vandaag de dag heeft de volledige elektronische overdracht van fondsen deze periode bijna overbodig gemaakt. Dit geldt ook voor elektronische bewaring van contanten en effecten. Wel is hij bewaard gebleven voor het gemak van handelaren. In september 2017 zijn de VS en Canada bijvoorbeeld overeengekomen om de afwikkelingstermijn voor aandelen / ETP’s / ADR’s te verkorten van T + 3 naar T + 2 dagen. Betaling en levering van de aandelen moeten dus twee werkdagen na een transactie plaatsvinden.

De settlement periode van effecten is het proces waarbij de daadwerkelijke overdracht van eigendom en cash tussen de verkoper en koper van het effect wordt afgerond. Dit gebeurt door een zogeheten ‘Central Depository’, welke de eigendomsoverdracht faciliteert en waarborgt. Daarnaast zorgt een zogeheten ‘Clearinghouse’ voor de daadwerkelijke overdracht van cash. Voor Amerikaanse effecten fungeert de ‘Depository Trust Company’ (DTC) als Central Depository en de ‘National Securities Clearing Corporation’ (NSCC) als Clearinghouse. De ‘Canadian Depository for Securities’ (CDS) verwerkt beide processen voor oor Canadese effecten.

Cash Account – Aandelen kopen in een buitenlandse valuta

U voert een valutaomwisseling uit, bv. een verkoop van EUR.USD om de USD te gebruiken voor de aankoop van aandelen, bv. op de NYSE. Aangezien de afwikkelingstermijn voor de aankoop van aandelen en voor de valutaomwisseling identiek zijn (T + 2 dagen), kan u, ondanks het feit dat u in contanten handelt, de aankoop van aandelen meestal onmiddellijk na de valutaomwisseling uitvoeren. De onderstaande video moet u helpen de verwerkingstijd te visualiseren die nodig is om de afwikkeling te voltooien. Hier is te zien dat de afwikkelingstermijn voor de valutaomwisseling en de daaropvolgende aankoop van aandelen in vreemde valuta gewoonlijk samenvallen.

Margin Account – Herinvestering van verkoopopbrengsten – Is dit handelen op marge en rekent LYNX hier intresten voor aan?

De onderstaande afbeelding verklaart ook waarom er gewoonlijk (uitzonderingen zijn mogelijk) geen rente aangerekend wordt voor gelden die herbelegd worden in hetzelfde activatype. Een voorbeeld zijn aandelen, al is de afwikkeling nog niet voltooid.

De directe herbelegging van verkoopopbrengsten op een margerekening leidt niet tot een lening en de daaropvolgende rentebetaling! Het dient wel te gaan over een product met dezelfde vereffeningsperiode. Rente wordt namelijk berekend over het saldo van de eindafrekening voor de respectieve valuta’s. Als aandelen worden verkocht, bijvoorbeeld op maandag, worden deze fondsen op woensdag gecrediteerd nadat de reguliere afwikkelingsperiode voor aandelen (T+2) is voltooid. Als de verkoopopbrengst op die maandag rechtstreeks in een aandeel wordt herbelegd, is het geld nog niet gecrediteerd. Dit klopt, maar volgens T+2 is de aankoopprijs pas op woensdag verschuldigd. Ook zal de opbrengst van de verkoop van maandag op woensdag worden bijgeschreven. Bij het afsluiten van de handelsactiviteiten op woensdag is geen debetrente verschuldigd als de uiteindelijke gesettelde cash positief of nul is. Met andere woorden, als de gecrediteerde verkoopopbrengst voldoende is om de kosten van de herbelegging te dekken, zal de settled cash ceteris paribus positief zijn en zal er dus geen rente in rekening worden gebracht!

Bovenstaande afbeelding is niet van toepassing op Cash Accounts. Een directe herbelegging zou in strijd zijn met de SEC-voorschriften inzake freeriding. Dit aangezien de  houder van een cash account dan geld zou (her)beleggen dat hij nog niet heeft. Vergeet niet dat de andere partij twee dagen heeft om geld te leveren!

Trading Options in foreign currency (of in een munteenheid die momenteel niet wordt aangehouden

Cash Account

Wanneer u opties in een Cash Depot verhandelt, moet u er rekening mee houden dat er over het algemeen slechts een afwikkelingsperiode van T+1 dag geldt. Dat impliceert dat u de kooporder niet onmiddellijk na de valutaomwisseling kunt plaatsen. Dit is dus in tegenstelling tot de hierboven getoonde aankoop van aandelen. U dient één werkdag te wachten en kan de optie één werkdag na de omzetting kopen. De aankoop van de nodige fondsen werd dus in vreemde valuta uitgevoerd.

Margin Account

Indien er op de dag van aankoop van een optie een valutaomwisseling wordt uitgevoerd zonder het overeenkomstige krediet, zou de aankoopprijs van de optie (+ provisies) voor één dag worden geleend. De marginrekening zou dus gedurende minstens één werkdag een negatief settled cash balance vertonen, uiteraard inclusief debetrente! Als u koste wat kost debetrente wil vermijden, dient u de valuta om te zetten, één werkdag te wachten en dan de optietrade pas uit te voeren. Als een onmiddellijke belegging gunstig is, kan de rente op zijn minst tot één werkdag worden teruggebracht. Dit kan door de aankoopprijs plus provisies direct op de dag van de optietransactie om te rekenen.

Een dividend is het deel van de winstuitkering van een bedrijf per aandeel. De uiterste datum om een aandeel te kopen met oog op een komende dividenduitkering is één werkdag vóór de ex-date. Zoals Ex div bepaalt, is dat de dag waarop het aandeel voor het eerst wordt verhandeld zonder recht op de lopende dividenduitkering. Elke aankoop van aandelen vóór die ex-date geeft de houder van het aandeel dus het recht om het komende dividend te ontvangen.

Voor meer informatie over de ex-date kunt u uw TWS raadplegen. Klik met de rechtermuisknop op een bedrijf en selecteer vervolgens dividend schema.

Het is ook mogelijk om de ex-datums voor meerdere aandelen tegelijk te bekijken,. Klik met de rechtermuisknop op de kolom en pas de lay-out aan. U voegt vervolgens de kolom dividenddatum van de marktgegevens toe.

In het onderstaande voorbeeld zien we dat de ex-date is vastgesteld op vrijdag de 6e. Gezien de informatie hierboven, zou de deadline voor het kopen van de aandelen de 5de zijn, een donderdag. Een aankoop op de 5e zou worden afgewikkeld op de daaropvolgende maandag de 9e. En de registratiedatum geeft aan wanneer een aandeelhouder geregistreerd moet zijn om het dividend te ontvangen. Het aandeel kopen op de 5e zou dus voldoende moeten zijn om recht te hebben op de dividenduitkering.

settlement periode

settlement periode – ex date

Soms kan het rendabel blijken om de resterende tijdswaarde van een call-optie te verbeuren door deze uit te oefenen [1] en de onderliggende aandelen geleverd te krijgen. Op die manier komt men in aanmerking voor de dividenduitkering.

EUREX en de OCC stellen hier dat een uitoefening vóór de ex-date volstaat. [2]

Volgens EUREX worden de aandelen uit een long call afgewikkeld op de tweede werkdag na de uitoefening. In de clearingvoorwaarden staat echter ook duidelijk dat “de opbrengst [dividend] toekomt aan de houder van de long call positie na de uitoefening.” Een uitoefening op de werkdag vóór de ex-date is dus voldoende om recht te hebben op dividend.

Ook de OCC, general clearing partner voor Amerikaanse opties, stelt duidelijk: “Een call-houder heeft recht op het dividend als de houder de call uitoefent vóór de ex-dividenddatum.”

[1] We informeren u als klant via de Client Portal, in het portefeuillescherm van TWS en via e-mail over de komende dividenduitkeringen van de aandelen waarop u opties bezit. Bovendien wordt voorspeld of een eventuele uitoefening financieel voordelig is of dat een overdracht van aangehouden shortposities waarschijnlijk is.

[2] Clearingvoorwaarden van EUREX Clearing AG 3.6.5. (1) (1); De kenmerken en risico’s van gestandaardiseerde opties, Hoofdstuk III, blz. 19

De volgende table bevat de Settlement informatie voor alle relevante activaklassen

Asset classSettlement periode
Aandelen/ETPs/ADRs [1] T+2
ObligatiesT+3
Stock Options T+1
Index OptionsT+1
FuturesT+1
FOPs (Future Options)T+1
Forex [2]T+2 [3]
Metalen (XAUUSD, XAGUSD)T+2

 

[1] Er zijn nog steeds enkele landen/beurzen die T+3 afwikkeling toepassen, b.v. Japan.

[2] Opmerking: Nationale feestdagen in de VS vertragen de afwikkeling, zelfs als de USD geen deel uitmaakt van het verhandelde valutapaar.

[3] Uitzondering: USD.CAD T+1